English සිංහල
இப்போது விசாரிக்கவும்

திரு. பீ சீ ஜீ டீ சில்வா – நிறைவேற்று தத்துவமல்லா தவிசாளர்

LOLC ஃபினான்ஸ் PLC மற்றும் LOLC (கம்போடியா) PLC ஆகியவற்றின் சபைகளின் தவிசாளர் திரு. பிரின்ட்லி டீ சில்வா ஆவார். அத்துடன் இவர் வரையறுக்கப்பட்ட LOLC மியன்மார் மைக்றோ ஃபினான்ஸ் கம்பனியின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளரும் ஆவார்.

இவர் 2003 தொடக்கம் 2015 வரை LOLC குழுமத்தின் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் / பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியாகவும், 2017/18 காலப்பகுதியில் LOLC மைக்றோ கிறடிட் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளராகவும் சேவையாற்றியுள்ளார். LOLC குழுமத்துடன் இணைவதற்கு முன்னர், 1984 முதல் இலங்கையின் வங்கியல்லா நிதிச் சேவைகள் துறையில் (NBFI) உரிமம் பெற்ற நிதிக் கம்பனிகள் மற்றும் விசேடத்துவமிக்க குத்தகை கம்பனிகள் ஆகிய இரண்டிலும் சபை மற்றும் பொது முகாமைத்துவத்தில் பதவிகளை வகித்துள்ளார்.

இவருக்கு வங்கியல்லா நிதிச் சேவைகள் துறையில் (NBFI) சந்தப்படுத்தலும் விற்பனையும், கடன் வழங்கலும் மீட்பு முகாமைத்துவமும் மற்றும் நிதி ஆகியவற்றினை உள்ளடக்கிய பரந்த நிபுணத்துவ அறிவும் அனுபவமும் உண்டு. திரு. டீ சில்வா, Sri Lanka Institute of Credit Management இனது உறுப்பினராக 2010 இற்கும் 2015 இற்கும் இடைப்பட்ட ஐந்து ஆண்டுக் காலப்பகுதியில் அதன் கௌரவ செயலாளராக சேவையாற்றியுள்ளார். அத்துடன் இவர் Council of Management of the Finance Houses Association of Sri Lanka இனது உறுப்பினராக ஒன்பது ஆண்டுகள் சேவையாற்றியுள்ள அதேவேளை இவற்றும் நான்கு ஆண்டுகள் உப தலைவராகவும் சேவையாற்றியுள்ளார்.

Financial Ombudsman Sri Lanka (Guarantee) Limited இனது பணிப்பாளராகவும் இவர் சேவையாற்றியுள்ளார். இப்பதவிகளானவை 2015 இல் துறக்கப்பட்டன. அங்கவீனமுற்றோர்களுக்கு சேவையாற்றிவரும் தங்கால்லையில் உள்ள அரச சார்பற்ற நிறுவனமான Navajeevana Rehabilitation இனது நிறைவேற்றுத் தத்துவமல்லா பணிப்பாளராகவும் இவர் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

திரு. ஆர் டீ திஸ்ஸேர – நிறைவேற்று பிரதித் தவிசாளர்

திரு. ரவி திஸ்ஸேர 1993 இல் LOLC குழுமத்துடன் இணைந்து கொண்டதுடன் இவர் ஒரு அபிவிருத்தி நிதி விஷேட நிபுணராவார். இலங்கையின் மிகப்பெரிய மைக்றோ நிதி வழங்குனரான LOLC Micro Credit Ltd. (LOMC) இனது ஸ்தாபக பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியாகவும் காணப்பட்டார்.

இலங்கையின் பிகப்பெரிய வங்கியல்லா நிதி நிறுவனத்தினை உருவாக்குவதற்காக LOMC யானது 29 மார்ச் 2018 இல் LOLC Finance PLC (LOFIN) உடன் கூட்டிணைக்கப்பட்டதுடன் இதன் சபையில் இவர் தொடர்ந்தும் சேவையாற்றி வருகின்றார். LOLC Cambodia PLC, LOLC Myanmar Microfinance Ltd., Pak Oman Microfinance Bank Pakistan மற்றும் BRAC Lanka Finance PLC. என்பவற்றின் சபைகளிலும் இவர் சேவையாற்றுகின்றார். திரு. திஸ்ஸேர சந்தைப்படுத்தலில் பட்டப் பின் படிப்பினை இங்கிலாந்தின் Chartered Institute of Marketing கல்வி நிறுவனத்தில் பூர்த்தி செய்துள்ளார். Harvard Business School இல் இவர் மூலோபாய தலைமைத்துவ பயிற்சியினையும் பெற்றுள்ளார்.

பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியாகவிருந்த இவரது சேவைக் காலத்தில், சேவை நாடி பாதுகாப்புக் கொள்கைகளுக்கான சான்றிதழை SMART Campaign USA இடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட இலங்கையின் ஒரேயொரு மைக்றோ நிதி வழங்குனராக நிறுவனமே விளங்கும் அதேவேளை INSEAD Business School கல்வி நிறுவனத்தில் ஆய்வுக் கற்கையொன்றாகவும் இது இருப்பது குறிப்பிட்த்தக்கது.

திருமதி. கே யூ அமரசிங்க – நிறைவேற்று பணிப்பாளர்

திருமதி கல்ஷா அமரசிங்க பொருளியலில் இளமானிப் பட்டப் படிப்பினை பூர்த்தி செய்துள்ளதுடன் முதலீடுகள் தொடர்பில் மிகச்சிறப்பான நோக்கினையும் கொண்டுள்ளார். Browns Group of Companies மற்றும் LOLC Holdings PLC ஆகிய துணை நிறுவன்ங்களின் சபைகளில் இவர் சேவையாற்றுகின்றார்.

இவர் வகித்த ஏனைய முக்கிய பதவிகள் : நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் - LOLC Holdings PLC, LOLC Finance PLC, LOLC Life Assurance Limited, Palm Garden Hotels PLC, Riverina Resorts (Pvt) Ltd., Eden Hotel Lanka PLC, Brown & Co. PLC, Browns Investments PLC, Browns Capital PLC, Green Paradise (Pvt) Ltd., Sun & Fun Resorts Ltd. மற்றும் Browns Holdings Ltd.

திரு. ஏ நிஸ்ஸங்க-நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் / பிரதம நிறைவேற்று

திரு. நிஸ்ஸங்க 1998 இல் LOLC குழுமத்துடன் இணைவதற்கு முன்னர் 1993 இல் Seylan Bank PLC யில் தனது தொழிலை ஆரம்பித்த்துடன், இவர் வங்கி மற்றும் நிதிசார் துறையில் 25 வருடங்களுக்கும் மேற்பட்ட அனுபவத்தினை கொண்டுள்ளதுடன் LOLC Finance PLC, LOLC Micro Credit Ltd., மற்றும் LOLC Insurance Ltd.

ஆகியவற்றில் மூலோபாய சந்தப்படுத்தல் திட்டமிடல், சில்லறை வணிகங்களின் அபிவிருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவம் என்பவற்றில் முக்கிய பொறுப்புக்களையும் வகித்துள்ளார்.

அவுஸ்திரேலியாவின் Edith Cowan பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வணிக நிர்வாக முதுமானிப் பட்டத்தினை இவர் பெற்றிருப்பதுடன், இங்கிலாந்தின் Chartered Institute of Marketing (CIM) கல்வி நிறுவனத்தின் பட்டப்படிப்பு டிப்ளொமாவினையும் கொண்டுள்ளார். அத்துடன் இவர் Certified Management Accountants Australia (CMA) கல்வி நிறுவனத்தின் ஒரு சன்றுபடுத்தப்பட்ட முகாமைத்துவக் கணக்காளரும் Sri Lanka Institute of Marketing (SLIM) இனது உறுப்பினரும் ஆவார்.

தற்போது இவர் Council of Management of the Finance Houses Association of Sri Lanka இனது உறுப்பினராகவும், Leasing Association of Sri Lanka இனது சபையின் பணிப்பாளராகவும், Financial Ombudsman Sri Lanka (Guarantee) Limited மற்றும் Council Member of the Institute of Certified Management Accountants Australia (CMA) என்பவற்றின் பிரதித் தலைவராகவும், சேவையாற்றி வருகின்றார்.

திருமதி. டீ பீ பீரீஸ் – சுதந்திர பணிப்பாளர்

திருமதி ப்ரியந்தி பீரீஸ், இலங்கையின் உயர் நீதிமன்றத்தின் சட்டத்தரணியாக இருப்பதுடன் கூட்டு நிறுவன மற்றும் நிதிசார் சட்டங்களில் 38 வருடங்களுக்கும் மேற்பட்ட அனுபவத்தக் கொண்டவருமாவார். திருமதி பீரீஸ், இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸ் இனது வழக்குரைஞரும் ஆவார்.

இவர் தற்போது தனிப்பட்ட பணியாற்றலில் உள்ளார். திருமதி. பீரீஸ் Forbes & Walker Ltd., Forbes Ceylon Ltd, Forbes Stock Brokers Ltd., Forbes Air Services Ltd. (எமிரேட்ஸ் இற்கான பொது விற்பனை முகவர்), Vanik Corporate Services Ltd., Office Network (Pvt) Ltd., Capital Reach (Holdings) Ltd மற்றும் Associated Motorways Ltd. என்பவற்றின் சபைகளில் பணியாற்றியுள்ளார்.

திருமதி. பீரீஸ் தற்போது Boards of Associated Electrical Corporation Ltd., Abans Electricals Ltd., Asia Asset Finance PLC, PW Corporate Secretarial (Pvt) Ltd., Asian Centre for Lease Education (Pvt) Ltd., MTN Corporate Consultants (Pvt) Ltd. மற்றும் Sithijaya Fund (Pvt) Ltd. ஆகியவற்றின் சபைகளில் சேவையாற்றி வருகின்றார். திருமதி. பீரீஸ் 2002 முதல் 2004 வரையான காலப்பகுதியில் நிதி அமைச்சின் சட்ட ஆலோசகராக செயற்பட்டுள்ளதுடன் இலங்கை பங்குச் சந்தையில் 2004 முதல் 2011 வரையான காலப்பகுதியில் சட்ட ஆலோசகராகவும் இவர் செயற்பட்டுள்ளார்.

1995 கையேற்புக்கள் மற்றும் இணைப்புக்கள் கோவை (திருத்தப்பட்டது) மற்றும் கூட்டு நிறுவன ஆட்சிக்கான விதிகள் என்பனவற்றின் மீது திருத்தங்களை பிரயேரிப்பதற்காக Securities & Exchange Commission of Sri Lanka இனால் அமைக்கப்பட்ட குழுவினது உறுப்பினராக

திரு. பீ ஏ விஜேரத்ன – சுதந்திர பணிப்பாளர்

இலங்கை மத்திய வங்கியின் முன்னாள் உத்தியோகத்தராக திரு. விஜேரத்னவிற்கு கணக்கீடு, நிதிசார் அறிக்கையிடல், உள்ளக நிதிகளின் முதலீடு, வெளி நாட்டுகடன் செலவினங்கள் மற்றும் மீள் கொடுப்பனவுகள், கணக்காய்வு மற்றும் நிர்வாகம் போன்றவற்றில் 20 வருடங்களுக்கும் மேற்பட்ட அனுபவமுள்ளது.

இவர் 1991 இல் இலங்கை மத்திய வங்கியுடன் இணைந்துகொண்டதுடன் நிதி, பொதுமக்கள் கடன் முகாமைத்துவம் மற்றும் உள்ளகக் கணக்காய்வு நடைமுறைகள் என்பவற்றில் 2016 2016 இல் இவர் ஓய்வு பெறும் வரை பணியாற்றினார் என்பது குறிப்பிட்த்தக்கது.

இவர் களனி பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளியல் (விசேட துறை – வர்த்தகம்) இளமானிப் பட்டத்தினை பெற்றவர் என்பதுடன் கணக்கீடு மற்றும் நிதிசார் பொருளியலில் பட்டப் பின் படிப்பில் டிப்ளொமா சான்றிதழினையும் பெற்றுள்ளார். அத்துடன் இவர் இங்கிலாந்தின் Essex பல்கலைக்கழகத்தில் கணக்கீடு மற்றும் நிதிசார் பொருளியலில் முதுமானிப் பட்டத்திற்கான கற்கை நெறியிலும் தன்னை ஈடுபடுத்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.