සිංහල தமிழ்
Inquire Now

In line with the Central Bank of Sri Lanka (CBSL) relief measures announced to support businesses affected by COVID-19 including Self Employed and individuals, LOLC Finance PLC invites its eligible borrowers who wish to apply for relief under this scheme to submit their requests by downloading and completing the application form which is published on our website and hand it over to the respective branch or by e-mailing it to the below stated email address, on or before the 30th of April 2020.

Please click on this link to download the Moratorium Request Application form

Please click on this link to download the Moratorium Request Application form(Online form)

Email: [email protected]


COVID-19 හි බලපෑමට ලක්වූ ව්‍යාපාරයන්ට සහය දැක්වීම

COVID-19 හි බලපෑමට ලක්වූ ව්‍යාපාරයන්ට (ස්වයං රැකියාවන්හි නියුතු වූවන් හා තනි පුද්ගලයින් ඇතුළුව) සහය දැක්වීම සදහා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සහන ක්‍රියාවලියට අනුකූලව, මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සහන සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට කැමති, සුදුසුකම් ලත් ණය ලබාගත් ගණුදෙනුකරුවන්, ණය පමා සහන අයදුම්පත්‍රය බාගත කර එය සම්පූර්ණ කර, 2020.04.30 දිනට හෝ ඊට පෙර ණය සහන සඳහා, අදාළ ශාඛාවට භාරදෙන ලෙස හෝ පහත දැක්වෙන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන ලෙස එල්.ඕ. එල්.සී. ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී. ආරාධනා කරයි

ණය පමා සහන අයදුම්පත්‍රය බාගත කරගැනීම සඳහා ක්ලික් කරන්න.
ණය පමා සහන අයදුම්පත්‍රය බාගත කරගැනීම සඳහා ක්ලික් කරන්න(Online form)

විද්‍යුත් තැපැල් (ඊමේල්) ලිපිනය : [email protected]


COVID–19 இனால் பாதிக்கப்பட்ட கடன் பெற்ற வாடிக்கையாளHகளுக்கான ஆதரவூ

சுயதொழில் செய்பவHகள் மற்றும் தனிநபHகள் உட்பட ஊழுஏஐனு-19 ஆல் பாதிக்கப்பட்டுள்ள வணிகங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்ட மத்திய வங்கியின் (ஊடீளுடு) நிவாரண நடவடிக்கைகளுக்கான வழிகாட்டலுக்கு இணங்கஇ டுழுடுஊ குiயெnஉந Pடுஊ இந்த திட்டத்தின் கீழ் நிவாரணத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தகுதிவாய்ந்த கடன் பெற்றவHகளைத் தங்கள் கோரிக்கைகளை சமHப்பிக்க அழைக்கிறது. எங்கள் இணையத்தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து ப+Hத்தி செய்து அந்தந்த கிளையில் ஒப்படைக்கவூம். அல்லது 2020 ஏப்ரல் 30 அல்லது அதற்கு முன்னதாக கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பவூம்.

கடன் தவணை பின்போடலுக்கான கோரிக்கை படிவத்தைப் பதிவிறக்க இந்த சுட்டியை கிளிக் செய்க
கடன் தவணை பின்போடலுக்கான கோரிக்கை படிவத்தைப் பதிவிறக்க இந்த சுட்டியை கிளிக் செய்க(Online form)

மின்னஞ் ேல்: [email protected]